Абонаментно счетоводно обслужване:

Сключване на договор с клиента.
  Счетоводство – счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
  Заплати и осигуровки – изготвяне и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения. Съставяне на ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и обезщетения. Деклариране на болнични, както и изготвяне на всички необходими документи, справки, платежни нареждания, служебни бележки. Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър.

Данъци:

  • – Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации.
  • – Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
  • – Попълване и подаване на данъчни декларации.
  • – Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии.

  Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.
  Консултации в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността на клиента.
  Попълване и подаване на Годишен отчет за дейността, статистически отчети.
  Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.

Специализирани и правни услуги:
Регистрация на фирми в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.
Вписвания, обявявания, заличавания в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.
Осигуряване на юридически консултации с високо квалифицирани адвокати.
Удостоверения за:

  • – липса на данъчни задължения
  • – липса на заведени изпълнителни дела
  • – липса на процес по ликвидация
  • – актуално състояние
  • – липса на производство по несъстоятел-ност
  • – препис от съдебно решение.

Еднократни финансово-счетоводни, данъчни и други видове услуги:
Цените и видовете еднократни услуги, които счетоводна кантора БАЛАНС ЕС предлага, може да разгледате